top of page

הסדרת מעמד להורה קשיש

התקשרו עכשיו

לתיאום פגישה מקצועית

054-7855387

או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

תודה על פנייתך!

הסדרת מעמד - הורה זר של אזרח ישראלי

 

עורך דין סרגיי איתן מרגולין חבר בוועדת ההגירה והעובדים הזרים של לשכת עורכי הדין - יסייע לכם ולבן/ בת זוגכם למול הרשויות בהסדרת מעמד, הגשת מסמכים מאומתים בחותמת אפוסטיל ובכל שלבי ההליך המדורג עד לקבלת האזרחות/ תושבות הקבע. 

 

הסדרת מעמד להורה זר וקשיש של אזרח ישראלי

לאזרחים ישראליים לא מעטים ישנם הורים קשישים, לא יהודיים, שהנם אזרחי מדינה זרה בחו"ל, ושהם היו מעוניינים להביאם ארצה על מנת לדאוג לצורכיהם, הפיזיים והנפשיים, לעת זקנה ועד לאחרית ימיהם. 

ברם, מאחר ואותם הורים אינם יהודיים, הם אינם יכולים לעלות ארצה ולהתאזרח בה מכוח חוק השבות, תש"י – 1950, אלא עליהם להסדיר את שהותם בארץ בהתאם להוראות חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952. חוק הכניסה לישראל קובע ככלל כי מי שאינו אזרח ישראלי רשאי להיכנס ארצה ולשהות בה בהתאם לאשרה שתינתן לו לפי חוק זה על ידי שר הפנים. רוב האשרות שניתנות לפי חוק זה הינן אשרות זמניות, אולם קיימת גם אפשרות להעניק אשרה לשהות קבועה בארץ.

O6CK2K04.jpg

על מנת להסדיר את הכללים לגבי מעמדם בארץ של הורים קשישים וזרים לאזרחים ישראליים, הוציא משרד הפנים נוהל מס' 5.2.0033 בשם "נוהל הטיפול בבקשות למעמד בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי", אשר מתעדכן מעת לעת. האזרח הישראלי מוגדר בנוהל זה כ-"מזמין", והורהו כ-"מוזמן". מטרתו המוצהרת של הנוהל הינה לקבוע את אופן הטיפול בבקשות למתן והארכת רישיון ישיבה בישראל להורה קשיש ובודד, קרי, הורה שאין לו בחו"ל ילדים נוספים ו/או בן זוג בחו"ל, של אזרח ישראלי. הגיל המינימאלי של אמו של האזרח הישראלי צריך להיות לפחות 62 שנים, ושל אביו לפחות 64 שנים.

לשם הסדרת המעמד, יש לפנות לרשות ההגירה והאוכלוסין שבמשרד הפנים, ולהגיש טופס בקשה בכתב בצירוף שורה ארוכה של מסמכים הנוגעים להורה, וכן לשלם אגרה. על המזמין להתייצב בכל מקרה במשרד הפנים, בעוד שעל ההורה המוזמן להתייצב בפניו רק במידה והוא כבר שוהה בארץ במועד הגשת הבקשה. עם זאת יובהר כי במידה ויסתבר שבמועד הגשת הבקשה הוא כבר שוהה בארץ שלא כחוק מעל חצי שנה, הבקשה תידחה על הסף, והוא יידרש לצאת מהארץ. לאחר יציאתו מהארץ הוא יוכל להגיש בקשה חדשה, שתטופל בהתאם להוראות הנוהל.  

המסמכים שעל ההורה להגיש כוללים תמונת פספורט עדכנית שלו, תעודת לידה, תעודה ציבורית שמעידה על מצבו האישי, תעודת יושר, דרכון זר בתוקף לחצי שנה לפחות, ועוד.
 

בנוסף, יש להגיש שני מכתבי הסבר:
 

  • מכתב הסבר של ההורה המוזמן, ובו יפורט היכן התגורר עד היום, היכן עבד, מי היו חבריו, עם מי התגורר, היכן ועם מי חגג את החגים, טיב הקשר עם המזמין וכדומה, וכן ומדוע הוא מעוניין לקבל מעמד בישראל.
     

  • מכתב הסבר של המזמין, בו יפורט היכן יתגורר ההורה ומי ידאג לכל צרכיו.
     

לאחר הגשת הבקשה ומסמכיה הנלווים, יפתחו פקידי משרד הפנים בהליך לבדיקת פרטי ההורה המוזמן וילדו המזמין.

 

הבדיקה לגבי ההורה המוזמן תכלול את בדיקת פרטיו האישיים, מהימנות מסמכיו, האם הוא כבר הגיש בעבר בקשות דומות ומה סטטוס הטיפול בהן, האם הוא שוהה בארץ כחוק, ועוד. במידה וההורה הנו אזרח אחת ממדינות חבר העמים ומזרחי אירופה, הוא יופנה ללשכת הקשר במשרד ראש הממשלה, לקבלת המלצתם לגביו.
 

הבדיקה לגבי "הילד" המזמין תכלול את בדיקת חוקיות מעמדו שלו בארץ והאם הוא אכן אזרח ישראלי כדין, וכן האם מרכז חייו הנו בארץ.  
 

במידה ויימצא שההורה המוזמן אינו "בודד" כפי שהוגדר בנוהל, הנוהל מקנה למנהל לשכת משרד הפנים שיקול דעת להפנות את בקשתו לוועדה הבין משרדית שמוסמכת להעניק לו מעמד בהתקיים טעמים הומניטריים מיוחדים. מדובר במקרים בהם יש להורה מצב רפואי חריג או נסיבות אישיות יוצאות דופן.

bottom of page